Jakie informacje zawiera opinia techniczna budynku?

Opinia techniczna budynku jest dokumentem przygotowanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, opisującym stan obiektu lub jego określonych elementów. Sporządza się ją na podstawie dostępnej dokumentacji techniczno-projektowej oraz dokonywanych przez autora szczegółowych oględzin przeprowadzanych na miejscu. W przeciwieństwie do ekspertyzy nie zawiera ona jednak wyników specjalistycznych badań oraz dokładnych obliczeń wytrzymałościowych niezbędnych np. do kompleksowej przebudowy czy modernizacji. Opinię techniczną budynku we Wrocławiu można zlecić firmie ArtKoszt, specjalizującej się w wycenach nieruchomości, inwentaryzacjach budowlanych oraz kosztorysowaniu. Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce opinii technicznej budynku.

Kiedy wykonuje się opinie techniczne budynku?

Opinia techniczna budynku jest przygotowywana wówczas, gdy potrzebne jest zestawienie danych projektowych oraz rzeczywistej kondycji budowli. Będzie więc ona użyteczna przy planowaniu sposobu wykorzystania obiektu, rozważaniu jego przydatności dla określonych celów czy do zorientowania się w wartości koniecznych nakładów finansowych przed rozpoczęciem remontu czy modernizacji. Pozwala również na ocenę właściwego rozliczenia wykonanych robót i weryfikację zgodności z kosztorysem. Na ogół opinia służy do sformułowania oceny sensowności swoich zamierzeń przez właściciela lub przyszłego nabywcę, a także poczynionych przez inwestora wydatków.

Co znajduje się w opinii technicznej budynku?

Opinia techniczna budynku powinna zawierać jasno sprecyzowany cel, dla którego została sporządzona oraz zakres powstającego opracowania. Wskazuje się w niej również podstawy formalne, na jakich jest przygotowywana, w tym listę udostępnionych dokumentów. Umieszcza się w niej opis i charakterystykę budowli, a także zalecenia co do niej w kontekście przyczyn jej spisania. Musi też zawierać wnioski końcowe podsumowujące ustalenia i wskazania dla zamawiającego.